Oferta


Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPIR - uproszczona księgowość)
PIT Prowadzimy Księgę Przychodów i Rozchodów i przechowujemy ją
Przesyłamy miesięczne lub kwartalne informacje o przychodach, kosztach, dochodach lub stratach podatkowych
Wyliczamy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych miesięcznie lub kwartalnie (PIT)
Rozliczamy podatek na zasadach ogólnych lub liniowy
Sporządzamy roczne zeznanie podatkowe i wysyłamy je elektronicznie
VAT Prowadzimy rejestry VAT sprzedaży i zakupu i przechowujemy je
Sporządzamy deklaracje VAT miesięczne lub kwartalne
Przesyłamy informację o zobowiązaniach podatkowych z tytułu podatku VAT
Przygotowujemy zgłoszenie rejestracyjne do VAT
Rozliczamy podatek VAT europejski
ZUS Sporządzamy deklarację i wyliczamy składki ZUS za przedsiębiorcę
Dokonujemy zarejestrowania i wyrejestrowania do ZUS
Wysyłamy deklarację elektroniczną do ZUS
Przypominamy o płatności składek ZUS
Księgi Rachunkowe (pełna księgowość)
Księgowość Prowadzimy Księgi Rachunkowe i przechowujemy je
Wykonujemy sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, wprowadzenie do sprawozdania, dane uzupełniające)
Przygotowujemy politykę rachunkowości
Prowadzimy księgowość w układzie kont zespołu 4 lub 5 lub 4 i 5
Prowadzimy odpowiednie konta analitycznie w uzgodnieniu z klientem
Przygotowujemy dokumenty do inwentaryzacji, w tym potwierdzenia sald
CIT Przesyłamy miesięczne lub kwartalne informacje o przychodach, kosztach, dochodach lub stratach podatkowych
Wyliczamy zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych miesięcznie lub kwartalnie (PIT)
Sporządzamy roczne zeznanie podatkowe i wysyłamy je elektronicznie
VAT Prowadzimy rejestry VAT sprzedaży i zakupu i przechowujemy je
Sporządzamy deklaracje VAT miesięczne lub kwartalne
Przesyłamy informację o zobowiązaniach podatkowych z tytułu podatku VAT
Przygotowujemy zgłoszenie rejestracyjne do VAT
Rozliczamy podatek VAT europejski
Obsługa księgowa kadr i płac
w zależności od rodzaju zatrudnienia i tytułu wynagrodzenia Sporządzamy rachunki i obliczamy wynagrodzenie do umów cywilnoprawnych, z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu
Prowadzimy dokumentację płacową zatrudnionych
Sporządzamy listy płac dla pracowników
Prowadzimy akta osobowe pracowników i niezbędne dokumenty z tym związane
Uwzględniamy w rozliczeniach: urlopy, nieobecności, nadgodziny, zajęcia komornicze
niezależnie od rodzaju zatrudnienia Rejestrujemy i wyrejestrowujemy w ZUS zatrudnionych
Sporządzamy imienne raporty do ZUS za zatrudnionych
Opracowujemy i wysyłamy miesieczną deklarację do ZUS z raportami
Wyliczamy należne składek ZUS i przypomnimy o ich płatności
Przesyłamy roczne raporty imienne o składkach ZUS zatrudnionych
Opracowujemy zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Wysyłamy elektronicznie do US roczne informacje o dochodach zatrudnionych i pobranym podatku
Obliczamy należne zaliczki podatku od wynagrodzeń i przypomnimy o ich płatności
Inne czynności księgowe niezależnie od rodzaju dokumentacji
w cenie usług podstawowych Monitorujemy limity obrotu/przychodu/dochodu do: VAT, kasy fiskalnej, zaliczek kwartalnych, ewidencji księgowych
Sprawdzamy dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
Wystawiamy noty korygujące do faktur z błędnymi danymi
Prowadzimy ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Prowadzimy ewidencję wyposażenia - w zakresie objętym przepisami podatkowymi
Przygotowujemy korespondencję do ZUS i US - w zakresie bieżącej obsługi
dodatkowo odpłatne Rozliczamy ewidencję przebiegu pojazdu
Wyliczamy składki ZUS za osoby współpracujące oraz wspólników spółek
Rozliczamy delegacje krajowe i zagraniczne
Opracowujemy zestawienia finansowe, kalkulacje, sprawozdania, dane do GUS w oparciu o prowadzoną dokumentację
Wykonujemy rozliczenie opłaty środowiskowej
Rozliczamy podatek VAT europejski przy działalności zwolnionej podmiotowo z VAT
Przygotowujemy korespondencję do ZUS i US
Sporządzamy deklarację na podatek PCC - z zakresie dotyczącym działalności podmiotu (założenie spółki, zakup samochodu)
Sprawdzamy dokumentację prowadzoną wcześniej przez inna osobę lub biuro rachunkowe
Korygujemy uprzednio błędnie prowadzone ewidencje i wyliczenia podatków oraz składek ZUS

* szczegółowy zakres i warunki świadczenia usług księgowych znajdą się z umowie z biurem rachunkowym